§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://ekanister.pl
2. Skorzystanie z oferty sklepu eKanister oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu ekanister
2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://ekanister.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
3. Operator - "Poli-Szer" Krzysztof Cempel. Operator podaje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail biuro@ekanister.pl oraz numeru telefonu 512 433 551.
4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
4. Sklep prowadzi sprzedaż kanistrów oraz butelek wykonanych z tworzywa produkowanych na zamówienie Kupującego.
5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania aktywnego konta e-mail oraz komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą JavaScript.
6. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

§ 2 Warunki korzystania z Serwisu i składanie zamówień

1. Dokonywanie zakupów w sklepie wiąże się z rejestracją (założeniem konta).
2. Rejestracja wymaga podania następujących danych,
1. Imię i nazwisko
2. Adres e-mail
3. Adres korespondencyjny
4. Numer telefonu kontaktowego
3. Kupujący zobowiązany jest podać swoje prawidłowe dane; zabronione jest podawanie danych osób trzecich.
4. Po złożeniu zamówienia kupujący definiuje hasło do swojego konta w sklepie w formularzu zamówienia.
5. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo podają Numer Identyfikacji Podatkowej.
6. Ceny prezentowane w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
7. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.


§ 3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

1. Podstawową formą płatności akceptowaną przez sklep jest przelew, karta płatnicza obsługiwana za pomocą PayU S.A., PayPal zgodnie z regulaminem tych przelewów oraz przy odbiorze (za pobraniem).
2. Towar jest wysyłany maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu. W wyjątkowych okolicznościach wysyłka towaru może ulec opóźnieniu, o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
3. Operator zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
4. O realizacji zamówienia, wysyłce, kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska pobraniowa przy zamówieniu do 300zł.

§ 4 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane podczas rejestracji, lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
2. Kupujący rejestrując się w serwisie, lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: "Poli-Szer" Krzysztof Cempel.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora dotyczących marketingu własnych produktów i usług.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, zwłaszcza w celu wykonania umowy (obsługi płatności, dostarczenia towarów do kupującego i inne)
5. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
6. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
7. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.


§5 Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

1. Operator informuje, że kupującym będącym konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Prawo to można wykonać poprzez przesłanie stosownego pisma (podpisanego przez kupującego) na adres operatora; wzór pisma o odstąpieniu stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy uważa się ja za niezawartą, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru; kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów
2. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane na adres e-mail, biuro@ekanister.pl, oraz telefonicznie na nr Tel 512 433 551
3. Operator nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Każdy może zapisać się do newslettera sklepu, podając w tym celu swój adres e-mail. Zapis do newslettera i rezygnacja z niego są darmowe
2. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni roboczych.
4. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: biuro@ekanister.pl
5. W razie sporów z operatorem kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; obejmuje to zwłaszcza prawo zgłoszenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów
6. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu
7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.